Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. sausio 1 d.

2016 m. sausio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. sausio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 10,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,3 mlrd. eurų – iki 272,6 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 358 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 1 083,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 59,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 346,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gruodžio 30 d., baigėsi 72,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 89 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 212,4 mlrd. eurų (palyginti su 177,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 803,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. sausio 1 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 25 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 25 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 25 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,6 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa

9,7 mlrd.

eurų

Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 143,3 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,3 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 491,2 mlrd. eurų –1,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24 mlrd. eurų – iki 555,9 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2015 m. gruodžio 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 973,225 EUR už aukštos prabos aukso unciją

USD: 1,0887 už EUR

JPY: 131,07 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2728 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0 −10 138
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 115 3 129 5 799
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 384 −2 1 302
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 226 732 3 131 4 497
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 109 −2 166 1 063
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 242 −177 −49
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 242 −177 −49
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 558 989 16 501 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 88 978 16 070 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 0 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 468 431 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 107 863 −3 926 22
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 803 135 −106 −2 040
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 023 −96 54
8 Valdžios skola eurais 25 145 −2 −5
9 Kitas turtas 230 810 888 4 577
Visas turtas 2 781 145 14 046 −716
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 083 539 144 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 768 419 11 365 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 555 864 −23 996 0
  2.2 Indėlių galimybė 212 415 35 361 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 140 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 202 104 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 141 805 −10 422 −1
  5.1 Valdžiai 59 295 −10 796 −1
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 510 374 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 54 529 13 718 −21
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 803 −25 67
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 677 −634 174
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 677 −634 174
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0 968
10 Kiti įsipareigojimai 218 618 −205 2 658
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0 −4 562
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0 0
Visi įsipareigojimai 2 781 145 14 046 −716