Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2016

6. januára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. januára 2016 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 10,1 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 7,3 mld. EUR na 272,6 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 358 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,1 mld. EUR na 1 083,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,8 mld. EUR na 59,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,9 mld. EUR na 346,4 mld. EUR. V stredu 30. decembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 72,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 89 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 212,4 mld. EUR (v porovnaní so 177,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,1 mld. EUR na 803,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 1. januáru 2016 Zmena oproti 25. decembru 2015: nákup Zmena oproti 25. decembru 2015: splatenie Zmena oproti 25. decembru 2015: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 143,3 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 491,2 mld. EUR -1,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24 mld. EUR na 555,9 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2015 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 973,225 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,0887 USD/EUR

131,07 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2728 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0 −10 138
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 115 3 129 5 799
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 384 −2 1 302
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 226 732 3 131 4 497
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 109 −2 166 1 063
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 242 −177 −49
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 242 −177 −49
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 558 989 16 501 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 88 978 16 070 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 0 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 468 431 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 107 863 −3 926 22
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 803 135 −106 −2 040
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 023 −96 54
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 145 −2 −5
9 Ostatné aktíva 230 810 888 4 577
Aktíva spolu 2 781 145 14 046 −716
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 083 539 144 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 768 419 11 365 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 555 864 −23 996 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 212 415 35 361 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 140 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 202 104 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 141 805 −10 422 −1
  5.1 Verejná správa 59 295 −10 796 −1
  5.2 Ostatné záväzky 82 510 374 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 54 529 13 718 −21
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 803 −25 67
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 677 −634 174
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 677 −634 174
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0 968
10 Ostatné pasíva 218 618 −205 2 658
11 Účty precenenia 346 172 0 −4 562
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0 0
Pasíva spolu 2 781 145 14 046 −716