Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2016

6. ledna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. ledna 2016 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 10,1 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 7,3 mld. EUR na 272,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 358 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,1 mld. EUR na 1 083,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 10,8 mld. EUR na 59,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,9 mld. EUR na 346,4 mld. EUR. Ve středu 30. prosince 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 72,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 89 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 212,4 mld. EUR (oproti 177,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 2,1 mld. EUR na 803,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 1. lednu 2016 Rozdíl v porovnání s 25. prosincem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 25. prosincem 2015 – splacení Rozdíl v porovnání s 25. prosincem 2015 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,6 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 143,3 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 491,2 mld. EUR -1,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24 mld. EUR na 555,9 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2015 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 973,225 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,0887 USD/EUR

JPY: 131,07 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2728 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0 −10 138
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 115 3 129 5 799
  2.1 Pohledávky za MMF 80 384 −2 1 302
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 226 732 3 131 4 497
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 109 −2 166 1 063
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 242 −177 −49
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 242 −177 −49
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 558 989 16 501 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 88 978 16 070 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 0 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 468 431 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 107 863 −3 926 22
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 803 135 −106 −2 040
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 023 −96 54
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 145 −2 −5
9 Ostatní aktiva 230 810 888 4 577
Aktiva celkem 2 781 145 14 046 −716
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 083 539 144 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 768 419 11 365 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 555 864 −23 996 0
  2.2 Vkladová facilita 212 415 35 361 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 140 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 202 104 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 141 805 −10 422 −1
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 295 −10 796 −1
  5.2 Ostatní závazky 82 510 374 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 54 529 13 718 −21
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 803 −25 67
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 677 −634 174
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 677 −634 174
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0 968
10 Ostatní pasiva 218 618 −205 2 658
11 Účty přecenění 346 172 0 −4 562
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0 0
Pasiva celkem 2 781 145 14 046 −716