Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2016.

6. siječnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. siječnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 10,1 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 7,3 mlrd. EUR na 272,6 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 358 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,1 mlrd. EUR na 1.083,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 10,8 mlrd. EUR na 59,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 18,9 mlrd. EUR na 346,4 mlrd. EUR. U srijedu, 30. prosinca 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 72,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 89 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,5 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 212,4 mlrd. EUR (u odnosu na 177,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 2,1 mlrd. EUR na 803,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 1. siječnja 2016. Razlika u odnosu na 25. prosinca 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 25. prosinca 2015. – dospjelo Razlika u odnosu na 25. prosinca 2015. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,6 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,7 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 143,3 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,3 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 491,2 mlrd. EUR –1,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 24 mlrd. EUR na 555,9 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. prosinca 2015. prikazan je u dodatnom stupcu „Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 973,225 EUR za uncu

USD: 1,0887 za EUR

JPY: 131,07 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2728 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0 −10 138
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 115 3 129 5 799
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 384 −2 1 302
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 226 732 3 131 4 497
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 109 −2 166 1 063
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 242 −177 −49
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 242 −177 −49
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 558 989 16 501 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 88 978 16 070 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 469 543 0 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 468 431 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 107 863 −3 926 22
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 803 135 −106 −2 040
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 023 −96 54
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 145 −2 −5
9 Ostala imovina 230 810 888 4 577
Ukupno imovina 2 781 145 14 046 −716
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 083 539 144 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 768 419 11 365 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 555 864 −23 996 0
  2.2 Novčani depoziti 212 415 35 361 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 140 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 202 104 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 141 805 −10 422 −1
  5.1 Opća država 59 295 −10 796 −1
  5.2 Ostale obveze 82 510 374 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 54 529 13 718 −21
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 803 −25 67
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 677 −634 174
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 677 −634 174
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0 968
10 Ostale obveze 218 618 −205 2 658
11 Računi revalorizacije 346 172 0 −4 562
12 Kapital i pričuve 97 201 0 0
Ukupno obveze 2 781 145 14 046 −716