Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 1. janvārī

2016. gada 6. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 1. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 10.1 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 7.3 mljrd. euro (līdz 272.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (358 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 1 083.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.8 mljrd. euro (līdz 59.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.9 mljrd. euro (līdz 346.4 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 30. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 72.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 89 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 212.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 177.1 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 803.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 1. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. decembri Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 25. decembri ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.6 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 143.3 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.3 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 491.2 mljrd. euro –1.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24 mljrd. euro (līdz 555.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2015. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 973.225 EUR par Trojas unci

1.0887 USD par 1 EUR

131.07 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2728 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0 −10 138
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 115 3 129 5 799
  2.1 SVF debitoru parādi 80 384 −2 1 302
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 226 732 3 131 4 497
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 109 −2 166 1 063
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 242 −177 −49
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 242 −177 −49
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 558 989 16 501 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 88 978 16 070 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 0 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 468 431 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 107 863 −3 926 22
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 803 135 −106 −2 040
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 023 −96 54
8 Valdības parāds euro 25 145 −2 −5
9 Pārējie aktīvi 230 810 888 4 577
Kopā aktīvi 2 781 145 14 046 −716
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 083 539 144 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 768 419 11 365 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 555 864 −23 996 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 212 415 35 361 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 140 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 202 104 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 141 805 −10 422 −1
  5.1 Saistības pret valdību 59 295 −10 796 −1
  5.2 Pārējās saistības 82 510 374 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 54 529 13 718 −21
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 803 −25 67
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 677 −634 174
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 677 −634 174
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0 968
10 Pārējās saistības 218 618 −205 2 658
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0 −4 562
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0 0
Kopā pasīvi 2 781 145 14 046 −716