SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. januar 2016

6. januar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. januar 2016, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 10,1 mia. euro som følge af kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 7,3 mia. euro til 272,6 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev stort set uændrede på 358 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 1.083,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,8 mia. euro til 59,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,9 mia. euro til 346,4 mia. euro. Onsdag den 30. december 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 72,9 mia. euro, og en ny på 89 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 212,4 mia. euro (mod 177,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,1 mia. euro til 803,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 1. januar 2016 Ændring i forhold til 25. december 2015 – opkøb Ændring i forhold til 25. december 2015 – indfrielser Ændring i forhold til 25. december 2015 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,6 mia. euro - - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,7 mia. euro - - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 143,3 mia. euro - - -0,5 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,3 mia. euro - -0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 491,2 mia. euro - - -1,8 mia. euro
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - - +0,3 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24 mia. euro til 555,9 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2015 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 973,225 pr. fine oz.

USD: 1,0887 pr. EUR

JPY: 131,07 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2728 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0 −10.138
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.115 3.129 5.799
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.384 −2 1.302
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 226.732 3.131 4.497
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.109 −2.166 1.063
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.242 −177 −49
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.242 −177 −49
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 558.989 16.501 0
  5.1 Primære markedsoperationer 88.978 16.070 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 0 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 468 431 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 107.863 −3.926 22
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.161.159 −201 −1.986
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 803.135 −106 −2.040
  7.2 Andre værdipapirer 358.023 −96 54
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.145 −2 −5
9 Andre aktiver 230.810 888 4.577
Aktiver i alt 2.781.145 14.046 −716
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.083.539 144 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 768.419 11.365 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 555.864 −23.996 0
  2.2 Indlånsfacilitet 212.415 35.361 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 140 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.202 104 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 141.805 −10.422 −1
  5.1 Offentlig forvaltning og service 59.295 −10.796 −1
  5.2 Andre forpligtelser 82.510 374 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 54.529 13.718 −21
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.803 −25 67
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.677 −634 174
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.677 −634 174
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0 968
10 Andre forpligtelser 218.618 −205 2.658
11 Revalueringskonti 346.172 0 −4.562
12 Kapital og reserver 97.201 0 0
Passiver i alt 2.781.145 14.046 −716