Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2016

6 januari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 januari 2016 motsvarade minskningen på 10,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 7,3 miljarder EUR till 272,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 358 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 1 083,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 10,8 miljarder EUR till 59,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,9 miljarder EUR till 346,4 miljarder EUR. Onsdagen den 30 december 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 72,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 89 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 212,4 miljarder EUR (jämfört med 177,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 803,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 1 januari 2016 Förändring jämfört med den 25 december 2015 – Köp Förändring jämfört med den 25 december 2015 – Inlösen Förändring jämfört med den 25 december 2015 – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,6 miljarder EUR - - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,7 miljarder EUR - - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 143,3 miljarder EUR - - - 0,5 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,3 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 491,2 miljarder EUR - - - 1,8 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - - + 0,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24 miljarder EUR till 555,9 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2015 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 973,225 EUR per fine oz.

USD: 1,0887 per EUR

JPY: 131,07 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2728 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 338.713 0 −10.138
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.115 3.129 5.799
  2.1 Fordringar på IMF 80.384 −2 1.302
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 226.732 3.131 4.497
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.109 −2.166 1.063
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.242 −177 −49
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.242 −177 −49
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 558.989 16.501 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 88.978 16.070 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 0 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 468 431 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 107.863 −3.926 22
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.161.159 −201 −1.986
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 803.135 −106 −2.040
  7.2 Andra värdepapper 358.023 −96 54
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.145 −2 −5
9 Övriga tillgångar 230.810 888 4.577
Summa tillgångar 2.781.145 14.046 −716
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.083.539 144 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 768.419 11.365 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 555.864 −23.996 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 212.415 35.361 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 140 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.202 104 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 141.805 −10.422 −1
  5.1 Offentliga sektorn 59.295 −10.796 −1
  5.2 Övriga skulder 82.510 374 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 54.529 13.718 −21
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.803 −25 67
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.677 −634 174
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.677 −634 174
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0 968
10 Övriga skulder 218.618 −205 2.658
11 Värderegleringskonton 346.172 0 −4.562
12 Eget kapital 97.201 0 0
Summa skulder 2.781.145 14.046 −716