Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.1.2016

6.1.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.1.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 10,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 7,3 miljardilla eurolla 272,6 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 358 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 1 083,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,8 miljardilla eurolla 59,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,9 miljardilla eurolla 346,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.12.2015 erääntyi 72,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 89 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 212,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 177,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 2,1 miljardilla eurolla 803,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 1.1.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,6 miljardia euroa - - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,7 miljardia euroa - - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 143,3 miljardia euroa - - -0,5 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,3 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 491,2 miljardia euroa - - -1,8 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - - +0,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 24 miljardilla eurolla 555,9 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2015 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 973,225 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,0887

Japanin jeni / euro: 131,07

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2728 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0 −10 138
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 115 3 129 5 799
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 384 −2 1 302
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 226 732 3 131 4 497
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 109 −2 166 1 063
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 242 −177 −49
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 242 −177 −49
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 558 989 16 501 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 88 978 16 070 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 468 431 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 107 863 −3 926 22
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 803 135 −106 −2 040
  7.2 Muut arvopaperit 358 023 −96 54
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 145 −2 −5
9 Muut saamiset 230 810 888 4 577
Vastaavaa yhteensä 2 781 145 14 046 −716
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 083 539 144 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 768 419 11 365 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 555 864 −23 996 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 212 415 35 361 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 140 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 202 104 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 141 805 −10 422 −1
  5.1 Julkisyhteisöt 59 295 −10 796 −1
  5.2 Muut 82 510 374 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 54 529 13 718 −21
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 803 −25 67
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 677 −634 174
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 677 −634 174
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0 968
10 Muut velat 218 618 −205 2 658
11 Arvonmuutostilit 346 172 0 −4 562
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 781 145 14 046 −716