Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2016

6 januari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 januari 2016 was de daling van EUR 10,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 7,3 miljard naar EUR 272,6 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 358 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 1.083,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,8 miljard naar EUR 59,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,9 miljard naar EUR 346,4 miljard. Op woensdag 30 december 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 72,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 89 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 212,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 177,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 803,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 1 januari 2016 Verschil t.o.v. 25 december 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 25 december 2015 – Aflossingen Verschil t.o.v. 25 december 2015 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,6 miljard - - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,7 miljard - - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 143,3 miljard - - -EUR 0,5 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,3 miljard - -EUR 0,1 miljard -
Aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 491,2 miljard - - -EUR 1,8 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - - +EUR 0,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24 miljard naar EUR 555,9 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2015 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 973,225 per fine ounce

USD: 1,0887 per EUR

JPY: 131,07 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2728 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0 −10.138
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.115 3.129 5.799
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.384 −2 1.302
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 226.732 3.131 4.497
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.109 −2.166 1.063
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.242 −177 −49
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.242 −177 −49
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 558.989 16.501 0
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 88.978 16.070 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 0 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 468 431 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 107.863 −3.926 22
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.161.159 −201 −1.986
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 803.135 −106 −2.040
  7.2 Overige waardepapieren 358.023 −96 54
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.145 −2 −5
9 Overige activa 230.810 888 4.577
Totaal activa 2.781.145 14.046 −716
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.083.539 144 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 768.419 11.365 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 555.864 −23.996 0
  2.2 Depositofaciliteit 212.415 35.361 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 140 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.202 104 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 141.805 −10.422 −1
  5.1 Overheid 59.295 −10.796 −1
  5.2 Overige verplichtingen 82.510 374 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.529 13.718 −21
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.803 −25 67
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.677 −634 174
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.677 −634 174
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0 968
10 Overige passiva 218.618 −205 2.658
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0 −4.562
12 Kapitaal en reserves 97.201 0 0
Totaal passiva 2.781.145 14.046 −716