Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 oktober 2014

14 oktober 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 oktober 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 227,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 367 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 974,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 72,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) var i stort sett oförändrat 483,6 miljarder EUR. Onsdagen den 8 oktober 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 89,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 84,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 2,3 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 23,1 miljarder EUR (jämfört med 30,4 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 194 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 10 oktober 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 149,1 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 31,4 miljarder EUR respektive 13,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,1 miljarder EUR till 204,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.531 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.961 −91
2.1 Fordringar på IMF 84.296 −195
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 178.665 104
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.733 885
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.114 472
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.114 472
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 506.760 −7.156
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 84.212 −4.862
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 422.436 −2.288
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 112 −6
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 65.653 −1.320
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.093 −758
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 194.046 −581
7.2 Andra värdepapper 367.047 −176
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 235.114 −3.017
Summa tillgångar 2.042.685 −10.983
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 974.298 −842
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 227.796 −9.334
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.627 −2.150
2.2 Inlåningsfacilitet 23.105 −7.247
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 64 63
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.775 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 103.220 3.220
5.1 Offentliga sektorn 72.569 3.075
5.2 Övriga skulder 30.651 145
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.134 −1.872
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.198 285
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.503 241
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.503 241
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 218.418 −2.683
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.042.685 −10.983

Kontakt för media