Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. říjnu 2014

14. října 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. října 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 227,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 367 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 974,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,1 mld. EUR na 72,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 483,6 mld. EUR. Ve středu 8. října 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 89,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 84,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 2,3 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita na úrovni 0,1 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 23,1 mld. EUR (oproti 30,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,6 mld. EUR na 194 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 10. října 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 149,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 31,4 mld. EUR, resp. 13,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,1 mld. EUR na 204,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 531 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 961 −91
2.1 Pohledávky za MMF 84 296 −195
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 178 665 104
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 733 885
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 114 472
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 114 472
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 506 760 −7 156
5.1 Hlavní refinanční operace 84 212 −4 862
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 422 436 −2 288
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 112 −6
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 65 653 −1 320
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 093 −758
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 194 046 −581
7.2 Ostatní cenné papíry 367 047 −176
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 235 114 −3 017
Aktiva celkem 2 042 685 −10 983
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 974 298 −842
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 227 796 −9 334
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 627 −2 150
2.2 Vkladová facilita 23 105 −7 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 64 63
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 775 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 103 220 3 220
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 72 569 3 075
5.2 Ostatní závazky 30 651 145
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 134 −1 872
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 198 285
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 503 241
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 503 241
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 218 418 −2 683
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 042 685 −10 983

Kontakty pro média