Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 oktober 2014

14 oktober 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 oktober 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 227,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 367 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 974,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,1 miljard naar EUR 72,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) bleef vrijwel onveranderd op EUR 483,6 miljard. Op woensdag 8 oktober 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 89,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 84,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 2,3 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 23,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 30,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 194 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 10 oktober 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten ("Securities Markets Programme") derhalve EUR 149,1 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 31,4 miljard en EUR 13,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,1 miljard naar EUR 204,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.531 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.961 −91
2.1 Vorderingen op het IMF 84.296 −195
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 178.665 104
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.733 885
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.114 472
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.114 472
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 506.760 −7.156
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 84.212 −4.862
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 422.436 −2.288
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 112 −6
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 65.653 −1.320
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.093 −758
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 194.046 −581
7.2 Overige waardepapieren 367.047 −176
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 235.114 −3.017
Totaal activa 2.042.685 −10.983
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 974.298 −842
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 227.796 −9.334
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.627 −2.150
2.2 Depositofaciliteit 23.105 −7.247
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 64 63
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.775 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 103.220 3.220
5.1 Overheid 72.569 3.075
5.2 Overige verplichtingen 30.651 145
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.134 −1.872
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.198 285
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.503 241
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.503 241
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 218.418 −2.683
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.042.685 −10.983

Contactpersonen voor de media