Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. októbru 2014

14. októbra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. októbra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 227,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 367 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 974,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 3,1 mld. EUR na 72,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) zostal takmer nezmenený na úrovni 483,6 mld. EUR. V stredu 8. októbra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 89,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 84,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 2,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 23,1 mld. EUR (v porovnaní s 30,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 194 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 10. októbra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 149,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 31,4 mld. EUR a 13,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,1 mld. EUR na 204,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 531 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 961 −91
2.1 Pohľadávky voči MMF 84 296 −195
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 178 665 104
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 733 885
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 114 472
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 114 472
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 506 760 −7 156
5.1 Hlavné refinančné operácie 84 212 −4 862
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 422 436 −2 288
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 112 −6
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 65 653 −1 320
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 093 −758
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 194 046 −581
7.2 Ostatné cenné papiere 367 047 −176
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 235 114 −3 017
Aktíva spolu 2 042 685 −10 983
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 974 298 −842
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 227 796 −9 334
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 627 −2 150
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 105 −7 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 64 63
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 775 1
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 103 220 3 220
5.1 Verejná správa 72 569 3 075
5.2 Ostatné záväzky 30 651 145
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 134 −1 872
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 198 285
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 503 241
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 503 241
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 218 418 −2 683
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 042 685 −10 983

Kontakt pre médiá