Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. spalio 10 d.

2014 m. spalio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. spalio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 227,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 367 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 974,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 72,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nepakito ir buvo 483,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. spalio 8 d., baigėsi 89,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 84,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 2,3 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 23,1 mlrd. eurų (palyginti su 30,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 194 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo. Dėl to 2014 m. spalio 10 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 149,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 31,4 mlrd. eurų ir 13,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 204,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 531 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 961 −91
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 296 −195
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 178 665 104
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 733 885
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 114 472
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 114 472
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 506 760 −7 156
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 84 212 −4 862
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 422 436 −2 288
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 112 −6
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 65 653 −1 320
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 093 −758
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 194 046 −581
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 047 −176
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 235 114 −3 017
Visas turtas 2 042 685 −10 983
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 974 298 −842
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 227 796 −9 334
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 627 −2 150
2.2 Indėlių galimybė 23 105 −7 247
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 64 63
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 775 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 103 220 3 220
5.1 Valdžiai 72 569 3 075
5.2 Kiti įsipareigojimai 30 651 145
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 134 −1 872
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 198 285
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 503 241
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 503 241
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 418 −2 683
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 042 685 −10 983

Kontaktai žiniasklaidai