Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 октомври 2014 г.

14 октомври 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 октомври 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 227,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 367 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 974,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 72,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) остава практически без промяна на равнище 483,6 млрд. евро. На 8 октомври 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 89,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 84,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 2,3 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,1 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 23,1 млрд. евро (при 30,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 194 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 10 октомври 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 149,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 31,4 млрд. евро и 13,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 2,1 млрд. евро до 204,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 531 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 961 −91
2.1 Вземания от МВФ 84 296 −195
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 178 665 104
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 733 885
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 114 472
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 114 472
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 506 760 −7 156
5.1 Основни операции по рефинансиране 84 212 −4 862
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 422 436 −2 288
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 112 −6
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 65 653 −1 320
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 093 −758
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 194 046 −581
7.2 Други ценни книжа 367 047 −176
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 235 114 −3 017
Общо активи 2 042 685 −10 983
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 974 298 −842
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 227 796 −9 334
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 627 −2 150
2.2 Депозитно улеснение 23 105 −7 247
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 64 63
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 775 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 103 220 3 220
5.1 Сектор „Държавно управление“ 72 569 3 075
5.2 Други задължения 30 651 145
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 134 −1 872
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 198 285
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 503 241
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 503 241
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 218 418 −2 683
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 042 685 −10 983
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите