Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 10. oktobrī

2014.14.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 10. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 227.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 367 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 974.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 72.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (483.6 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 8. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 89.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 84.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 2.3 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 23.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 30.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 194 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 10. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 149.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 31.4 mljrd. euro un 13.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 204.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,531 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,961 −91
2.1 SVF debitoru parādi 84,296 −195
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 178,665 104
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,733 885
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,114 472
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,114 472
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 506,760 −7,156
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 84,212 −4,862
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 422,436 −2,288
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 112 −6
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 65,653 −1,320
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,093 −758
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 194,046 −581
7.2 Pārējie vērtspapīri 367,047 −176
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 235,114 −3,017
Kopā aktīvi 2,042,685 −10,983
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 974,298 −842
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 227,796 −9,334
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,627 −2,150
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,105 −7,247
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 64 63
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,775 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 103,220 3,220
5.1 Saistības pret valdību 72,569 3,075
5.2 Pārējās saistības 30,651 145
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,134 −1,872
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,198 285
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,503 241
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,503 241
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 218,418 −2,683
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,042,685 −10,983

Kontaktinformācija presei