Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 października 2014 r.

14 października 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 października 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 227,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 367 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld EUR do poziomu 974,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 3,1 mld EUR do poziomu 72,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) utrzymał się na praktycznie niezmienionym poziomie 483,6 mld EUR. W środę 8 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 89,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 84,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 2,3 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 23,1 mld EUR (wobec 30,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 194 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 października 2014 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 149,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 31,4 mld EUR i 13,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,1 mld EUR do poziomu 204,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.531 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.961 −91
2.1 Należności od MFW 84.296 −195
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 178.665 104
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.733 885
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.114 472
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.114 472
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 506.760 −7.156
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 84.212 −4.862
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 422.436 −2.288
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 112 −6
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 65.653 −1.320
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.093 −758
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 194.046 −581
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.047 −176
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 235.114 −3.017
Aktywa razem 2.042.685 −10.983
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 974.298 −842
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 227.796 −9.334
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.627 −2.150
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.105 −7.247
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 64 63
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.775 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 103.220 3.220
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 72.569 3.075
5.2 Pozostałe zobowiązania 30.651 145
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.134 −1.872
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.198 285
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.503 241
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.503 241
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 218.418 −2.683
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.042.685 −10.983
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami