Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. oktobra 2014

14. oktober 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. oktobra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 227,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 367 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 974,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,1 milijarde EUR na 72,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 483,6 milijarde EUR. V sredo, 8. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 89,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 84,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 2,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 23,1 milijarde EUR (v primerjavi s 30,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 194 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 10. oktobra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 149,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 31,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,1 milijarde EUR na 204,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.531 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.961 −91
2.1 Terjatve do MDS 84.296 −195
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 178.665 104
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.733 885
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.114 472
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.114 472
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 506.760 −7.156
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 84.212 −4.862
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 422.436 −2.288
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 112 −6
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 65.653 −1.320
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.093 −758
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 194.046 −581
7.2 Drugi vrednostni papirji 367.047 −176
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 235.114 −3.017
Skupaj sredstva 2.042.685 −10.983
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 974.298 −842
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 227.796 −9.334
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.627 −2.150
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.105 −7.247
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 64 63
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.775 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 103.220 3.220
5.1 Širša država 72.569 3.075
5.2 Druge obveznosti 30.651 145
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.134 −1.872
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.198 285
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.503 241
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.503 241
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 218.418 −2.683
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.042.685 −10.983
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije