Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. oktoober 2014

14. oktoober 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. oktoobril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 227,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 367 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,8 miljardi euro võrra 974,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,1 miljardi euro võrra 72,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) püsisid peaaegu muutumatuna 483,6 miljardi euro tasemel. Kolmapäeval, 8. oktoobril 2014 möödus 89,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 84,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 2,3 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 23,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 30,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 194 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 10. oktoobril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 149,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 31,4 miljardi ja 13,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,1 miljardi euro võrra 204,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 531 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 961 −91
2.1 Nõuded RVFle 84 296 −195
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 178 665 104
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 733 885
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 114 472
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 114 472
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 506 760 −7 156
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 84 212 −4 862
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 422 436 −2 288
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 112 −6
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 65 653 −1 320
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 093 −758
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 194 046 −581
7.2 Muud väärtpaberid 367 047 −176
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 235 114 −3 017
Varad kokku 2 042 685 −10 983
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 974 298 −842
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 227 796 −9 334
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 627 −2 150
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 105 −7 247
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 64 63
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 775 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 103 220 3 220
5.1 Valitsussektor 72 569 3 075
5.2 Muud kohustused 30 651 145
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 134 −1 872
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 198 285
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 503 241
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 503 241
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 218 418 −2 683
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 042 685 −10 983

Kontaktandmed