Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. oktober 2014

14. oktober 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. oktober 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 227,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 367 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 974,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,1 mia. euro til 72,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) var som godt som uændret med 483,6 mia. euro. Onsdag den 8. oktober 2014 udløb en primær markedsoperation på 89,1 mia. euro, og en ny på 84,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 2,3 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,1 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 23,1 mia. euro (sammenlignet med 30,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 194 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 10. oktober 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 149,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 31,4 mia. euro og 13,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,1 mia. euro til 204,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.531 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.961 −91
2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.296 −195
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 178.665 104
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.733 885
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.114 472
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.114 472
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 506.760 −7.156
5.1 Primære markedsoperationer 84.212 −4.862
5.2 Langfristede markedsoperationer 422.436 −2.288
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 112 −6
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 65.653 −1.320
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.093 −758
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 194.046 −581
7.2 Andre værdipapirer 367.047 −176
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 235.114 −3.017
Aktiver i alt 2.042.685 −10.983
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 974.298 −842
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 227.796 −9.334
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.627 −2.150
2.2 Indlånsfacilitet 23.105 −7.247
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 64 63
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.775 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 103.220 3.220
5.1 Offentlig forvaltning og service 72.569 3.075
5.2 Andre forpligtelser 30.651 145
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.134 −1.872
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.198 285
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.503 241
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.503 241
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 218.418 −2.683
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.042.685 −10.983

Medie- og pressehenvendelser