Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 augusti 2014

2 september 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 augusti 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 213,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 augusti 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 364,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 971,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder till 63,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,7 miljarder EUR till 486,7 miljarder EUR. Onsdagen den 27 augusti 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 107,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 131,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,2 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 1,4 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 30,9 miljarder EUR (jämfört med 25,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 195,4 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 29 augusti 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,5 miljarder EUR till 222,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.433 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.547 264
2.1 Fordringar på IMF 80.873 40
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.675 224
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.229 −79
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.881 977
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.881 977
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 517.578 19.942
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.762 24.150
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 384.899 −5.064
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 917 913
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −57
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.628 687
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 559.853 2.138
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 195.445 0
7.2 Andra värdepapper 364.409 2.138
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 242.857 1.768
Summa tillgångar 2.038.716 25.697
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 971.290 1.016
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 253.654 22.779
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.757 17.541
2.2 Inlåningsfacilitet 30.864 5.238
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.854 53
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.069 −2.000
5.1 Offentliga sektorn 63.774 −2.596
5.2 Övriga skulder 29.295 595
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.585 −413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.050 −32
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.052 203
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.052 203
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 217.064 4.091
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.038.716 25.697

Kontakt för media