Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 август 2014 г.

2 септември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 август 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 213,3 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 август 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,1 млрд. евро до 364,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 971,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,6 млрд. евро до 63,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,7 млрд. евро до 486,7 млрд. евро. На 27 август 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 107,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 131,8 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 10,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,2 млрд. евро, а 1,4 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 30,9 млрд. евро (при 25,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 195,4 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 29 август 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,5 млрд. евро до 222,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 433 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 547 264
2.1 Вземания от МВФ 80 873 40
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 675 224
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 229 −79
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 881 977
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 881 977
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 517 578 19 942
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 762 24 150
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 384 899 −5 064
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 917 913
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −57
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 62 628 687
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 559 853 2 138
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 195 445 0
7.2 Други ценни книжа 364 409 2 138
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 242 857 1 768
Общо активи 2 038 716 25 697
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 971 290 1 016
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 253 654 22 779
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 757 17 541
2.2 Депозитно улеснение 30 864 5 238
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 854 53
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 069 −2 000
5.1 Сектор „Държавно управление“ 63 774 −2 596
5.2 Други задължения 29 295 595
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 585 −413
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 050 −32
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 052 203
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 052 203
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 217 064 4 091
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 038 716 25 697

Данни за контакт за медиите