Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 sierpnia 2014 r.

2 września 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 sierpnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie 213,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 sierpnia 2014 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,1 mld EUR do poziomu 364,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1 mld EUR do poziomu 971,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,6 mld EUR do poziomu 63,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,7 mld EUR do poziomu 486,7 mld EUR. W środę 27 sierpnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 107,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 131,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,2 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 1,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,9 mld EUR (wobec 25,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 195,4 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 29 sierpnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,5 mld EUR do poziomu 222,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.433 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.547 264
2.1 Należności od MFW 80.873 40
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.675 224
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.229 −79
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.881 977
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.881 977
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 517.578 19.942
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.762 24.150
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 384.899 −5.064
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 917 913
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −57
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.628 687
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 559.853 2.138
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 195.445 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.409 2.138
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 242.857 1.768
Aktywa razem 2.038.716 25.697
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 971.290 1.016
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 253.654 22.779
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.757 17.541
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 30.864 5.238
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.854 53
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.069 −2.000
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 63.774 −2.596
5.2 Pozostałe zobowiązania 29.295 595
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.585 −413
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.050 −32
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.052 203
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.052 203
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 217.064 4.091
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.038.716 25.697

Kontakt z mediami