Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. august 2014

2. september 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. august 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret på 213,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. august 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,1 mia. euro til 364,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 971,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,6 mia. euro til 63,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,7 mia. euro til 486,7 mia. euro. Onsdag den 27. august 2014 udløb en primær markedsoperation på 107,6 mia. euro, og en ny på 131,8 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 10,9 mia. euro, og en ny på 7,2 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 1,4 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 30,9 mia. euro (mod 25,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 195,4 mia. euro. I ugen, der sluttede den 29. august 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,5 mia. euro til 222,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.433 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.547 264
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.873 40
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.675 224
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.229 −79
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.881 977
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.881 977
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 517.578 19.942
5.1 Primære markedsoperationer 131.762 24.150
5.2 Langfristede markedsoperationer 384.899 −5.064
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 917 913
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −57
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 62.628 687
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 559.853 2.138
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 195.445 0
7.2 Andre værdipapirer 364.409 2.138
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 242.857 1.768
Aktiver i alt 2.038.716 25.697
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 971.290 1.016
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 253.654 22.779
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.757 17.541
2.2 Indlånsfacilitet 30.864 5.238
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.854 53
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.069 −2.000
5.1 Offentlig forvaltning og service 63.774 −2.596
5.2 Andre forpligtelser 29.295 595
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.585 −413
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.050 −32
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.052 203
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.052 203
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 217.064 4.091
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.038.716 25.697

Medie- og pressehenvendelser