Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. augustu 2014

2. septembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. augusta 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) takmer nezmenená na úrovni 213,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. augusta 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 364,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1 mld. EUR na 971,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,6 mld. EUR na 63,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,7 mld. EUR na 486,7 mld. EUR. V stredu 27. augusta 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 107,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 131,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 10,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 7,2 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 1,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 30,9 mld. EUR (v porovnaní s 25,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 195,4 mld. EUR. V týždni končiacom sa 29. augusta 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,9 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,5 mld. EUR na 222,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 433 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 547 264
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 873 40
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 168 675 224
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 229 −79
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 881 977
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 881 977
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 517 578 19 942
5.1 Hlavné refinančné operácie 131 762 24 150
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 384 899 −5 064
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 917 913
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −57
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 628 687
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 559 853 2 138
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 195 445 0
7.2 Ostatné cenné papiere 364 409 2 138
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 242 857 1 768
Aktíva spolu 2 038 716 25 697
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 971 290 1 016
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 253 654 22 779
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 757 17 541
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 30 864 5 238
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 854 53
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 069 −2 000
5.1 Verejná správa 63 774 −2 596
5.2 Ostatné záväzky 29 295 595
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 585 −413
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 050 −32
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 052 203
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 052 203
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 217 064 4 091
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 038 716 25 697

Kontakt pre médiá