Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 augustus 2014

2 september 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 augustus 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 213,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 augustus 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 364,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 971,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 63,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,7 miljard naar EUR 486,7 miljard. Op woensdag 27 augustus 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 107,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 131,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verliep een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,2 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,4 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 30,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 25,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 195,4 miljard. In de week die eindigde op 29 augustus 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten ("Securities Markets Programme") derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,5 miljard naar EUR 222,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.433 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.547 264
2.1 Vorderingen op het IMF 80.873 40
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.675 224
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.229 −79
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.881 977
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.881 977
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 517.578 19.942
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.762 24.150
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 384.899 −5.064
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 917 913
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −57
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 62.628 687
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 559.853 2.138
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 195.445 0
7.2 Overige waardepapieren 364.409 2.138
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 242.857 1.768
Totaal activa 2.038.716 25.697
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 971.290 1.016
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 253.654 22.779
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.757 17.541
2.2 Depositofaciliteit 30.864 5.238
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.854 53
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.069 −2.000
5.1 Overheid 63.774 −2.596
5.2 Overige verplichtingen 29.295 595
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.585 −413
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.050 −32
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.052 203
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.052 203
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 217.064 4.091
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.038.716 25.697

Contactpersonen voor de media