Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. avgusta 2014

2. september 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. avgusta 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 213,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. avgust 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,1 milijarde EUR na 364,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 971,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,6 milijarde EUR na 63,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,7 milijarde EUR na 486,7 milijarde EUR. V sredo, 27. avgusta 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 107,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 131,8 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 7,2 milijarde EUR, medtem ko je bilo 1,4 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 30,9 milijarde EUR (v primerjavi s 25,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 195,4 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 29. avgusta 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 148,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,5 milijarde EUR na 222,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.433 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 249.547 264
2.1 Terjatve do MDS 80.873 40
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.675 224
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.229 −79
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.881 977
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.881 977
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 517.578 19.942
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.762 24.150
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 384.899 −5.064
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 917 913
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −57
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 62.628 687
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 559.853 2.138
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 195.445 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.409 2.138
8 Dolg širše države v EUR 26.709 0
9 Druga sredstva 242.857 1.768
Skupaj sredstva 2.038.716 25.697
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 971.290 1.016
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 253.654 22.779
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.757 17.541
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 30.864 5.238
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.854 53
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.069 −2.000
5.1 Širša država 63.774 −2.596
5.2 Druge obveznosti 29.295 595
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.585 −413
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.050 −32
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.052 203
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.052 203
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 217.064 4.091
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.038.716 25.697

Stiki za medije