Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. srpnu 2014

2. září 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. srpna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) prakticky beze změny na úrovni 213,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. srpna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 364,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 971,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,6 mld. EUR na 63,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 14,7 mld. EUR na 486,7 mld. EUR. Ve středu 27. srpna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 107,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 131,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,9 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 7,2 mld. EUR, zatímco 1,4 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 30,9 mld. EUR (oproti 25,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 195,4 mld. EUR. V týdnu končícím 29. srpna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,5 mld. EUR na 222,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 433 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 547 264
2.1 Pohledávky za MMF 80 873 40
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 675 224
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 229 −79
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 881 977
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 881 977
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 517 578 19 942
5.1 Hlavní refinanční operace 131 762 24 150
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 384 899 −5 064
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 917 913
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −57
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 628 687
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 559 853 2 138
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 195 445 0
7.2 Ostatní cenné papíry 364 409 2 138
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 242 857 1 768
Aktiva celkem 2 038 716 25 697
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 971 290 1 016
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 253 654 22 779
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 757 17 541
2.2 Vkladová facilita 30 864 5 238
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 854 53
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 069 −2 000
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 63 774 −2 596
5.2 Ostatní závazky 29 295 595
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 585 −413
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 050 −32
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 052 203
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 052 203
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 217 064 4 091
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 038 716 25 697

Kontakty pro média