Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 29. augustā

2014.2.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 29. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā faktiski nemainījās (213.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 28. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 364.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 971.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 83.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.7 mljrd. euro (līdz 486.7 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 27. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 107.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 131.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.2 mljrd. euro apmērā, savukārt 1.4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 30.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 25.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (195.4 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 29. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.9 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 17.5 mljrd. euro (līdz 222.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,433 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,547 264
2.1 SVF debitoru parādi 80,873 40
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,675 224
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,229 −79
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,881 977
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,881 977
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 517,578 19,942
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,762 24,150
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 384,899 −5,064
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 917 913
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −57
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62,628 687
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 559,853 2,138
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 195,445 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,409 2,138
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 242,857 1,768
Kopā aktīvi 2,038,716 25,697
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 971,290 1,016
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 253,654 22,779
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,757 17,541
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 30,864 5,238
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,854 53
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93,069 −2,000
5.1 Saistības pret valdību 63,774 −2,596
5.2 Pārējās saistības 29,295 595
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,585 −413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,050 −32
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,052 203
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,052 203
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 217,064 4,091
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,038,716 25,697