Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. kolovoza 2014.

2. rujna 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. kolovoza 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 213,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
28. kolovoza 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 2,1 milijardu EUR na 364,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1 milijardu EUR na 971,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 2,6 milijarda EUR na 63,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 14,7 milijarda EUR na 486,7 milijarda EUR. U srijedu, 27. kolovoza 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 107,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 131,8 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 10,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 7,2 milijarde EUR, dok je 1,4 milijarde EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,9 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 30,9 milijarda EUR (u odnosu na 25,6 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 195,4 milijarde EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 29. kolovoza 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 17,5 milijarda EUR na 222,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 433 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 547 264
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 873 40
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 675 224
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 229 −79
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 881 977
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 881 977
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 517 578 19 942
5.1 Glavne operacije refinanciranja 131 762 24 150
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 384 899 −5 064
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 917 913
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −57
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 62 628 687
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 559 853 2 138
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 195 445 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 409 2 138
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 242 857 1 768
Ukupno imovina 2 038 716 25 697
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 971 290 1 016
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 253 654 22 779
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 222 757 17 541
2.2 Novčani depoziti 30 864 5 238
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 33 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 854 53
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 93 069 −2 000
5.1 Opća država 63 774 −2 596
5.2 Ostale obveze 29 295 595
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 585 −413
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 050 −32
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 052 203
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 052 203
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 217 064 4 091
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 038 716 25 697

Kontaktni podatci za medije