Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. august 2014

2. september 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. augustil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 213,3 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. august 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,1 miljardi euro võrra 364,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 971,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,6 miljardi euro võrra 63,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,7 miljardi euro võrra 486,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. augustil 2014 möödus 107,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 131,8 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 10,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,2 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 30,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 25,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 195,4 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 29. augustil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,5 miljardi euro võrra 222,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 433 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 547 264
2.1 Nõuded RVFle 80 873 40
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 675 224
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 229 −79
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 881 977
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 881 977
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 517 578 19 942
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 762 24 150
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 384 899 −5 064
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 917 913
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −57
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 628 687
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 559 853 2 138
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 195 445 0
7.2 Muud väärtpaberid 364 409 2 138
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 242 857 1 768
Varad kokku 2 038 716 25 697
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 971 290 1 016
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 253 654 22 779
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 757 17 541
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 30 864 5 238
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 854 53
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 069 −2 000
5.1 Valitsussektor 63 774 −2 596
5.2 Muud kohustused 29 295 595
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 585 −413
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 050 −32
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 052 203
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 052 203
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 217 064 4 091
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 038 716 25 697

Kontaktandmed