Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 juni 2014

10 juni 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 juni 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 210,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 358 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 957,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 19,5 miljarder EUR till 100,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 40,2 miljarder EUR till 496,7 miljarder EUR. Onsdagen den 4 juni 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 174 miljarder EUR och ersattes med en ny på 149,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 102,9 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 119,2 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 1,8 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 37,3 miljarder EUR (jämfört med 39,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 212,8 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 6 juni 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 162,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 35,9 miljarder EUR respektive 14,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 22,3 miljarder EUR till 187,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.478 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 248.259 2.357
2.1 Fordringar på IMF 81.666 347
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.593 2.010
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.865 −923
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.925 333
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.925 333
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 653.280 −26.468
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 149.351 −24.651
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 503.892 −1.790
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 37 −27
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.125 3.716
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 570.850 −2.895
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 212.847 −2.412
7.2 Andra värdepapper 358.003 −483
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.267 0
9 Övriga tillgångar 242.266 −900
Summa tillgångar 2.172.316 −24.778
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 957.808 3.991
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 343.693 −8.494
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.123 −22.269
2.2 Inlåningsfacilitet 37.312 −2.598
2.3 Inlåning med fast löptid 119.200 16.323
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 58 51
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.848 161
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 141.639 −21.369
5.1 Offentliga sektorn 100.291 −19.466
5.2 Övriga skulder 41.348 −1.903
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.278 1.821
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 989 −16
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.638 1.296
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.638 1.296
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 206.278 −2.927
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 93.403 759
Summa skulder 2.172.316 −24.778
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media