Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. júnu 2014

10. júna 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. júna 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 210,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 358 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4 mld. EUR na 957,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 19,5 mld. EUR na 100,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 40,2 mld. EUR na 496,7 mld. EUR. V stredu 4. júna 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 174 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 149,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 102,9 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 119,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 37,3 mld. EUR (v porovnaní s 39,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,4 mld. EUR na 212,8 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 6. júna 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 162,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 35,9 mld. EUR a 14,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 22,3 mld. EUR na 187,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 478 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 248 259 2 357
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 666 347
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 166 593 2 010
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 865 −923
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 925 333
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 925 333
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 653 280 −26 468
5.1 Hlavné refinančné operácie 149 351 −24 651
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 503 892 −1 790
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 −27
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 125 3 716
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 570 850 −2 895
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 212 847 −2 412
7.2 Ostatné cenné papiere 358 003 −483
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 267 0
9 Ostatné aktíva 242 266 −900
Aktíva spolu 2 172 316 −24 778
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 957 808 3 991
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 343 693 −8 494
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 123 −22 269
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 37 312 −2 598
2.3 Termínované vklady 119 200 16 323
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 58 51
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 848 161
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 141 639 −21 369
5.1 Verejná správa 100 291 −19 466
5.2 Ostatné záväzky 41 348 −1 903
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 278 1 821
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 989 −16
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 638 1 296
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 638 1 296
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 206 278 −2 927
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 93 403 759
Pasíva spolu 2 172 316 −24 778
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá