Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. červnu 2014

10. června 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. června 2014 se objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) zvýšil o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 210,7 mld. EUR.

V minulém týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) se snížil o 0,5 mld. EUR na 358 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 957,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 19,5 mld. EUR na 100,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 40,2 mld. EUR na 496,7 mld. EUR. Ve středu 4. června 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 174 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 149,4 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 102,9 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 119,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 1,8 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 37,3 mld. EUR (oproti 39,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 2,4 mld. EUR na 212,8 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 6. června 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 162,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 35,9 mld. EUR, resp. 14,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 22,3 mld. EUR na 187,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 478 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 248 259 2 357
2.1 Pohledávky za MMF 81 666 347
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 593 2 010
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 865 −923
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 925 333
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 925 333
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 653 280 −26 468
5.1 Hlavní refinanční operace 149 351 −24 651
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 503 892 −1 790
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 37 −27
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 125 3 716
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 570 850 −2 895
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 212 847 −2 412
7.2 Ostatní cenné papíry 358 003 −483
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 267 0
9 Ostatní aktiva 242 266 −900
Aktiva celkem 2 172 316 −24 778
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 957 808 3 991
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 343 693 −8 494
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 123 −22 269
2.2 Vkladová facilita 37 312 −2 598
2.3 Termínované vklady 119 200 16 323
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 58 51
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 848 161
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 141 639 −21 369
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 291 −19 466
5.2 Ostatní závazky 41 348 −1 903
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 278 1 821
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 989 −16
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 638 1 296
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 638 1 296
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 206 278 −2 927
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 93 403 759
Pasiva celkem 2 172 316 −24 778
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média