Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 юни 2014 г.

10 юни 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 юни 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 210,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 358 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 957,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 19,5 млрд. евро до 100,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 40,2 млрд. евро до 496,7 млрд. евро. На 4 юни 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 174 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 149,4 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 102,9 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 119,2 млрд. евро.

През седмицата 1,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 37,3 млрд. евро (при 39,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,4 млрд. евро до 212,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 6 юни 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 162,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 35,9 млрд. евро и 14,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 22,3 млрд. евро до 187,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 478 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 259 2 357
2.1 Вземания от МВФ 81 666 347
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 593 2 010
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 865 −923
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 925 333
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 925 333
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 653 280 −26 468
5.1 Основни операции по рефинансиране 149 351 −24 651
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 503 892 −1 790
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 37 −27
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 125 3 716
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 570 850 −2 895
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 212 847 −2 412
7.2 Други ценни книжа 358 003 −483
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 267 0
9 Други активи 242 266 −900
Общо активи 2 172 316 −24 778
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 957 808 3 991
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 343 693 −8 494
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 123 −22 269
2.2 Депозитно улеснение 37 312 −2 598
2.3 Срочни депозити 119 200 16 323
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 58 51
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 848 161
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 141 639 −21 369
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 291 −19 466
5.2 Други задължения 41 348 −1 903
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 278 1 821
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 989 −16
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 638 1 296
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 638 1 296
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 206 278 −2 927
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 93 403 759
Общо пасиви 2 172 316 −24 778
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите