Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 6. jūnijā

2014.10.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 6. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro sakarā ar zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 210.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 358 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 957.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.5 mljrd. euro (līdz 100.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 40.2 mljrd. euro (līdz 496.7 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 4. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 174 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 149.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 102.9 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 119.2 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 1.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 37.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 39.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 212.8 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas", kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 6. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 162.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 35.9 mljrd. euro un 14.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22.3 mljrd. euro (līdz 187.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,478 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 248,259 2,357
2.1 SVF debitoru parādi 81,666 347
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,593 2,010
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,865 −923
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,925 333
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,925 333
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 653,280 −26,468
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 149,351 −24,651
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 503,892 −1,790
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 −27
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,125 3,716
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 570,850 −2,895
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 212,847 −2,412
7.2 Pārējie vērtspapīri 358,003 −483
8 Valdības parāds euro 27,267 0
9 Pārējie aktīvi 242,266 −900
Kopā aktīvi 2,172,316 −24,778
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 957,808 3,991
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 343,693 −8,494
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,123 −22,269
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 37,312 −2,598
2.3 Termiņnoguldījumi 119,200 16,323
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 58 51
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,848 161
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 141,639 −21,369
5.1 Saistības pret valdību 100,291 −19,466
5.2 Pārējās saistības 41,348 −1,903
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,278 1,821
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 989 −16
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,638 1,296
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,638 1,296
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 206,278 −2,927
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 93,403 759
Kopā pasīvi 2,172,316 −24,778
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem