SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. juni 2014

10. juni 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. juni 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af et køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 210,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 358 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 957,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 19,5 mia. euro til 100,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 40,2 mia. euro til 496,7 mia. euro. Onsdag den 4. juni 2014 udløb en primær markedsoperation på 174 mia. euro, og en ny på 149,4 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 102,9 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 119,2 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 37,3 mia. euro (mod 39,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,4 mia. euro til 212,8 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds samt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 6. juni 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 162,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 35,9 mia. euro og 14,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 22,3 mia. euro til 187,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.478 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 248.259 2.357
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.666 347
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.593 2.010
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.865 −923
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.925 333
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.925 333
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 653.280 −26.468
5.1 Primære markedsoperationer 149.351 −24.651
5.2 Langfristede markedsoperationer 503.892 −1.790
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 −27
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.125 3.716
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 570.850 −2.895
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 212.847 −2.412
7.2 Andre værdipapirer 358.003 −483
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.267 0
9 Andre aktiver 242.266 −900
Aktiver i alt 2.172.316 −24.778
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 957.808 3.991
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 343.693 −8.494
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.123 −22.269
2.2 Indlånsfacilitet 37.312 −2.598
2.3 Indskud med fast løbetid 119.200 16.323
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 58 51
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.848 161
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 141.639 −21.369
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.291 −19.466
5.2 Andre forpligtelser 41.348 −1.903
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.278 1.821
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 989 −16
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.638 1.296
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.638 1.296
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 206.278 −2.927
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 93.403 759
Passiver i alt 2.172.316 −24.778
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt