Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 czerwca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 210,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 358 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld EUR do poziomu 957,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 19,5 mld EUR do poziomu 100,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 40,2 mld EUR do poziomu 496,7 mld EUR. W środę 4 czerwca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 174 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 149,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 102,9 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 119,2 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 1,8 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 37,3 mld EUR (wobec 39,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,4 mld EUR do poziomu 212,8 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 6 czerwca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 162,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 35,9 mld EUR i 14,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 22,3 mld EUR do poziomu 187,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.478 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 248.259 2.357
2.1 Należności od MFW 81.666 347
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.593 2.010
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.865 −923
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.925 333
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.925 333
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 653.280 −26.468
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 149.351 −24.651
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 503.892 −1.790
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 37 −27
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.125 3.716
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 570.850 −2.895
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 212.847 −2.412
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.003 −483
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.267 0
9 Pozostałe aktywa 242.266 −900
Aktywa razem 2.172.316 −24.778
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 957.808 3.991
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 343.693 −8.494
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.123 −22.269
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 37.312 −2.598
2.3 Depozyty terminowe 119.200 16.323
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 58 51
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.848 161
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 141.639 −21.369
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.291 −19.466
5.2 Pozostałe zobowiązania 41.348 −1.903
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.278 1.821
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 989 −16
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.638 1.296
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.638 1.296
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 206.278 −2.927
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 93.403 759
Pasywa razem 2.172.316 −24.778
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami