Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. junija 2014

10. junij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. junija 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 210,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 358 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 957,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 19,5 milijarde EUR na 100,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 40,2 milijarde EUR na 496,7 milijarde EUR. V sredo, 4. junija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 174 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 149,4 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 102,9 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 119,2 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 37,3 milijarde EUR (v primerjavi z 39,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 212,8 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic ter v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 6. junija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 162,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 35,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 22,3 milijarde EUR na 187,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.478 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 248.259 2.357
2.1 Terjatve do MDS 81.666 347
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.593 2.010
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.865 −923
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.925 333
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.925 333
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 653.280 −26.468
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 149.351 −24.651
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 503.892 −1.790
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 −27
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 61.125 3.716
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 570.850 −2.895
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 212.847 −2.412
7.2 Drugi vrednostni papirji 358.003 −483
8 Dolg širše države v EUR 27.267 0
9 Druga sredstva 242.266 −900
Skupaj sredstva 2.172.316 −24.778
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 957.808 3.991
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 343.693 −8.494
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.123 −22.269
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 37.312 −2.598
2.3 Vezane vloge 119.200 16.323
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 58 51
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.848 161
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 141.639 −21.369
5.1 Širša država 100.291 −19.466
5.2 Druge obveznosti 41.348 −1.903
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.278 1.821
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 989 −16
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.638 1.296
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.638 1.296
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 206.278 −2.927
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 93.403 759
Skupaj obveznosti 2.172.316 −24.778
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije