Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 juni 2014

10 juni 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 juni 2014 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van een aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 210,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 358 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 957,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 19,5 miljard naar EUR 100,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 40,2 miljard naar EUR 496,7 miljard. Op woensdag 4 juni 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 174 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 149,4 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 102,9 miljard en werden voor een bedrag van EUR 119,2 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,8 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 37,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 39,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,4 miljard naar EUR 212,8 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 6 juni 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 162,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 35,9 miljard en EUR 14,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 22,3 miljard naar EUR 187,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.478 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.259 2.357
2.1 Vorderingen op het IMF 81.666 347
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.593 2.010
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.865 −923
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.925 333
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.925 333
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 653.280 −26.468
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 149.351 −24.651
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 503.892 −1.790
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 −27
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.125 3.716
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 570.850 −2.895
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 212.847 −2.412
7.2 Overige waardepapieren 358.003 −483
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.267 0
9 Overige activa 242.266 −900
Totaal activa 2.172.316 −24.778
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 957.808 3.991
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 343.693 −8.494
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.123 −22.269
2.2 Depositofaciliteit 37.312 −2.598
2.3 Termijndeposito's 119.200 16.323
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 58 51
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.848 161
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 141.639 −21.369
5.1 Overheid 100.291 −19.466
5.2 Overige verplichtingen 41.348 −1.903
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.278 1.821
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 989 −16
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.638 1.296
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.638 1.296
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 206.278 −2.927
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 93.403 759
Totaal passiva 2.172.316 −24.778