Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 februari 2014

18 februari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 februari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 206,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 357,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 931,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,7 miljarder EUR till 65,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 460,8 miljarder EUR. Onsdagen den 12 februari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 95,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 93,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 7,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,5 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 1,8 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 29,9 miljarder EUR (jämfört med 47,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 229,9 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 14 februari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 39,3 miljarder EUR respektive 14,9 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,3 miljarder EUR till 223,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.158 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.467 271
2.1 Fordringar på IMF 80.490 −538
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.978 808
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.146 343
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.132 −28
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.132 −28
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 666.608 −4.664
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 93.282 −1.864
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 573.189 −2.387
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 135 −413
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.729 4.257
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 587.199 955
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 229.931 −673
7.2 Andra värdepapper 357.269 1.627
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 243.423 −1.372
Summa tillgångar 2.190.099 −238
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 931.240 −1.404
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 429.579 6.411
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.735 23.291
2.2 Inlåningsfacilitet 29.891 −17.331
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 453 450
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.243 1.137
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 86.446 −7.664
5.1 Offentliga sektorn 65.806 −8.738
5.2 Övriga skulder 20.640 1.074
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 99.368 −2.506
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.357 367
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.183 778
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.183 778
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 223.510 2.655
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.580 −12
Summa skulder 2.190.099 −238

Kontakt för media