Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. februar 2014

18. februar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. februar 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 206,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ikke nogen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,6 mia. euro til 357,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 931,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,7 mia. euro til 65,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,2 mia. euro til 460,8 mia. euro. Onsdag den 12. februar 2014 udløb en primær markedsoperation på 95,1 mia. euro, og en ny på 93,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 175,5 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 7,1 mia. euro, og en ny på 6,5 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 1,8 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 29,9 mia. euro (mod 47,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,7 mia. euro til 229,9 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 14. februar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 39,3 mia. euro og 14,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 23,3 mia. euro til 223,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.158 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.467 271
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.490 −538
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.978 808
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.146 343
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.132 −28
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.132 −28
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 666.608 −4.664
5.1 Primære markedsoperationer 93.282 −1.864
5.2 Langfristede markedsoperationer 573.189 −2.387
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 135 −413
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.729 4.257
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 587.199 955
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 229.931 −673
7.2 Andre værdipapirer 357.269 1.627
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 243.423 −1.372
Aktiver i alt 2.190.099 −238
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 931.240 −1.404
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.579 6.411
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.735 23.291
2.2 Indlånsfacilitet 29.891 −17.331
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 453 450
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.243 1.137
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 86.446 −7.664
5.1 Offentlig forvaltning og service 65.806 −8.738
5.2 Andre forpligtelser 20.640 1.074
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 99.368 −2.506
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.357 367
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.183 778
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.183 778
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 223.510 2.655
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.580 −12
Passiver i alt 2.190.099 −238

Medie- og pressehenvendelser