Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 февруари 2014 г.

18 февруари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 февруари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 206,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 357,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 931,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 8,7 млрд. евро до 65,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,2 млрд. евро до 460,8 млрд. евро. На 12 февруари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 95,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 93,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 175,5 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 7,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,5 млрд. евро, а 1,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 29,9 млрд. евро (при 47,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 229,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 14 февруари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 39,3 млрд. евро и 14,9 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 23,3 млрд. евро до 223,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 158 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 467 271
2.1 Вземания от МВФ 80 490 −538
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 978 808
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 146 343
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 132 −28
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 132 −28
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 666 608 −4 664
5.1 Основни операции по рефинансиране 93 282 −1 864
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 573 189 −2 387
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 135 −413
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 729 4 257
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 587 199 955
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 229 931 −673
7.2 Други ценни книжа 357 269 1 627
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 243 423 −1 372
Общо активи 2 190 099 −238
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 931 240 −1 404
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 429 579 6 411
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 735 23 291
2.2 Депозитно улеснение 29 891 −17 331
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 453 450
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 243 1 137
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 86 446 −7 664
5.1 Сектор „Държавно управление“ 65 806 −8 738
5.2 Други задължения 20 640 1 074
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 99 368 −2 506
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 357 367
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 183 778
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 183 778
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 223 510 2 655
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 580 −12
Общо пасиви 2 190 099 −238

Данни за контакт за медиите