Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. februarja 2014

18. februar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. februarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 206,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 357,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 931,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,7 milijarde EUR na 65,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,2 milijarde EUR na 460,8 milijarde EUR. V sredo, 12. februarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 95,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 93,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 175,5 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 6,5 milijarde EUR, medtem ko je bilo 1,8 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 29,9 milijarde EUR (v primerjavi s 47,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 229,9 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 14. februarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 39,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,9 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 23,3 milijarde EUR na 223,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.158 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.467 271
2.1 Terjatve do MDS 80.490 −538
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.978 808
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.146 343
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.132 −28
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.132 −28
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 666.608 −4.664
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 93.282 −1.864
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 573.189 −2.387
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 135 −413
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.729 4.257
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 587.199 955
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 229.931 −673
7.2 Drugi vrednostni papirji 357.269 1.627
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 243.423 −1.372
Skupaj sredstva 2.190.099 −238
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 931.240 −1.404
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.579 6.411
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.735 23.291
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 29.891 −17.331
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 453 450
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.243 1.137
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 86.446 −7.664
5.1 Širša država 65.806 −8.738
5.2 Druge obveznosti 20.640 1.074
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 99.368 −2.506
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.357 367
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.183 778
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.183 778
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 223.510 2.655
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.580 −12
Skupaj obveznosti 2.190.099 −238

Stiki za medije