Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 februari 2014

18 februari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 februari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 206,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 357,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 931,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,7 miljard naar EUR 65,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,2 miljard naar EUR 460,8 miljard. Op woensdag 12 februari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 95,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 93,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor een bedrag van EUR 175,5 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 6,5 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,8 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 29,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 47,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 229,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 14 februari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 39,3 miljard en EUR 14,9 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 23,3 miljard naar EUR 223,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.158 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.467 271
2.1 Vorderingen op het IMF 80.490 −538
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.978 808
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.146 343
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.132 −28
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.132 −28
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 666.608 −4.664
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 93.282 −1.864
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 573.189 −2.387
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 135 −413
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.729 4.257
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 587.199 955
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 229.931 −673
7.2 Overige waardepapieren 357.269 1.627
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 243.423 −1.372
Totaal activa 2.190.099 −238
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 931.240 −1.404
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.579 6.411
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.735 23.291
2.2 Depositofaciliteit 29.891 −17.331
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 453 450
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.243 1.137
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.446 −7.664
5.1 Overheid 65.806 −8.738
5.2 Overige verplichtingen 20.640 1.074
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.368 −2.506
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.357 367
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.183 778
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.183 778
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 223.510 2.655
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.580 −12
Totaal passiva 2.190.099 −238

Contactpersonen voor de media