Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. veljače 2014.

18. veljače 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. veljače 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) smanjilo se za 0,5 milijarda EUR na 206,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 1,6 milijarda EUR na 357,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 1,4 milijarde EUR na 931,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 8,7 milijarda EUR na 65,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 12,2 milijarde EUR na 460,8 milijarda EUR. U srijedu, 12. veljače 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 95,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 93,3 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 7,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 6,5 milijarda EUR, dok je 1,8 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na 0,5 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 29,9 milijarda EUR (u odnosu na 47,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,7 milijarda EUR na 229,9 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 14. veljače 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 39,3 milijarde EUR odnosno 14,9 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 23,3 milijarde EUR na 223,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 158 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 467 271
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 490 −538
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 978 808
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 146 343
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 132 −28
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 132 −28
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 666 608 −4 664
5.1 Glavne operacije refinanciranja 93 282 −1 864
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 573 189 −2 387
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 135 −413
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 729 4 257
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 587 199 955
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 229 931 −673
7.2 Ostali vrijednosni papiri 357 269 1 627
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 243 423 −1 372
Ukupno imovina 2 190 099 −238
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 931 240 −1 404
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 429 579 6 411
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 223 735 23 291
2.2 Novčani depoziti 29 891 −17 331
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 453 450
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 243 1 137
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 86 446 −7 664
5.1 Opća država 65 806 −8 738
5.2 Ostale obveze 20 640 1 074
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 99 368 −2 506
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 357 367
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 183 778
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 183 778
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 223 510 2 655
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 580 −12
Ukupno obveze 2 190 099 −238

Kontaktni podatci za medije