Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. februáru 2014

18. februára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. februára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,5 mld. EUR na 206,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 357,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,4 mld. EUR na 931,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,7 mld. EUR na 65,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 460,8 mld. EUR. V stredu 12. februára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 95,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 93,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 7,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 6,5 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 1,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 29,9 mld. EUR (v porovnaní s 47,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,7 mld. EUR na 229,9 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 14. februára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 39,3 mld. EUR a 14,9 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 23,3 mld. EUR na 223,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 158 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 467 271
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 490 −538
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 978 808
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 146 343
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 132 −28
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 132 −28
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 666 608 −4 664
5.1 Hlavné refinančné operácie 93 282 −1 864
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 573 189 −2 387
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 135 −413
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 729 4 257
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 587 199 955
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 229 931 −673
7.2 Ostatné cenné papiere 357 269 1 627
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 243 423 −1 372
Aktíva spolu 2 190 099 −238
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 931 240 −1 404
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 429 579 6 411
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 735 23 291
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 29 891 −17 331
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 453 450
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 243 1 137
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 86 446 −7 664
5.1 Verejná správa 65 806 −8 738
5.2 Ostatné záväzky 20 640 1 074
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 99 368 −2 506
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 357 367
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 183 778
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 183 778
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 223 510 2 655
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 580 −12
Pasíva spolu 2 190 099 −238

Kontakt pre médiá