Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. vasario 14 d.

2014 m. vasario 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. vasario 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 206,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 357,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 931,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 65,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 460,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. vasario 12 d., baigėsi 95,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 93,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 175,5 mlrd. eurų.

Praėjusią savaitę baigėsi 7,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 6,5 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 1,8 mlrd. eurų suma grąžinta prieš terminą.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 29,9 mlrd. eurų (palyginti su 47,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 229,9 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. vasario 14 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 39,3 mlrd. eurų ir 14,9 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,3 mlrd. eurų – iki 223,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 158 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 467 271
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 490 −538
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 978 808
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 146 343
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 132 −28
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 132 −28
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 666 608 −4 664
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 93 282 −1 864
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 573 189 −2 387
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 135 −413
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 729 4 257
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 587 199 955
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 229 931 −673
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 357 269 1 627
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 243 423 −1 372
Visas turtas 2 190 099 −238
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 931 240 −1 404
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 579 6 411
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 735 23 291
2.2 Indėlių galimybė 29 891 −17 331
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 453 450
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 243 1 137
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 86 446 −7 664
5.1 Valdžiai 65 806 −8 738
5.2 Kiti įsipareigojimai 20 640 1 074
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 99 368 −2 506
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 357 367
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 183 778
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 183 778
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 223 510 2 655
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 580 −12
Visi įsipareigojimai 2 190 099 −238

Kontaktai žiniasklaidai