Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 14. februārī

2014.18.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 14. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 206.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 357.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 931.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 65.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 460.8 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 12. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 95.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 93.3 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 175.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 7.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.5 mljrd. euro apmērā, savukārt 1.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 29.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 47.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 229.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 14. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 39.3 mljrd. euro un 14.9 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 23.3 mljrd. euro (līdz 223.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,158 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,467 271
2.1 SVF debitoru parādi 80,490 −538
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,978 808
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,146 343
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,132 −28
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,132 −28
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 666,608 −4,664
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 93,282 −1,864
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 573,189 −2,387
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 135 −413
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,729 4,257
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 587,199 955
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 229,931 −673
7.2 Pārējie vērtspapīri 357,269 1,627
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 243,423 −1,372
Kopā aktīvi 2,190,099 −238
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 931,240 −1,404
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,579 6,411
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,735 23,291
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 29,891 −17,331
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 453 450
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,243 1,137
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 86,446 −7,664
5.1 Saistības pret valdību 65,806 −8,738
5.2 Pārējās saistības 20,640 1,074
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 99,368 −2,506
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,357 367
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,183 778
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,183 778
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 223,510 2,655
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,580 −12
Kopā pasīvi 2,190,099 −238

Kontaktinformācija presei