Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 lutego 2014 r.

18 lutego 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 lutego 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR do poziomu 206,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,6 mld EUR do poziomu 357,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld EUR do poziomu 931,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 8,7 mld EUR do poziomu 65,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,2 mld euro do poziomu 460,8 mld euro. W środę 12 lutego 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 95,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 93,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 175,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 7,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,5 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 1,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 29,9 mld EUR (wobec 47,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 229,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 lutego 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 39,3 mld EUR i 14,9 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 23,3 mld EUR do poziomu 223,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.158 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.467 271
2.1 Należności od MFW 80.490 −538
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.978 808
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.146 343
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.132 −28
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.132 −28
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 666.608 −4.664
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 93.282 −1.864
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 573.189 −2.387
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 135 −413
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.729 4.257
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 587.199 955
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 229.931 −673
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 357.269 1.627
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 243.423 −1.372
Aktywa razem 2.190.099 −238
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 931.240 −1.404
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.579 6.411
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.735 23.291
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 29.891 −17.331
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 453 450
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.243 1.137
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 86.446 −7.664
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 65.806 −8.738
5.2 Pozostałe zobowiązania 20.640 1.074
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 99.368 −2.506
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.357 367
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.183 778
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.183 778
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 223.510 2.655
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.580 −12
Pasywa razem 2.190.099 −238

Kontakt z mediami